You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

 • Home
 • Jogi nyilatkozat (ÁSZF)

Jogi nyilatkozat

thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.

Általános szállítási (eladási) feltételei 2017.12.11. napjától

Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) – eltérő megállapodás hiányában vonatkozik mindazon megállapodásra, melyet a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. (továbbiakban: Eladó és/ vagy Szállító) termék értékesítés vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatás teljesítése céljából szerződő partnerével (továbbiakban : Vevő és/vagy Megrendelő) írásbeli formában köt.

Ezen ÁSZF 2017. 12. 11. napjától hatályos, visszavonásig érvényes és Eladó internetes honlapján (www.thyssenkruppmaterialshungary.hu) megtekinthető és letölthető.

Az Eladó által történő visszaigazolás nem jelenti – erre irányuló kifejezett írásbeli nyilatkozat hiányában – a Vevő saját általános szerződési feltételeinek az elfogadását.

1.Ajánlati kötöttség

Külön erre vonatkozó nyilatkozat hiányában Eladó szóban, írásban vagy elektronikus úton tett ajánlata tájékoztató jellegű nem jelent kötelezettségvállalást.

2.Ár

Eltérő megállapodás hiányában Eladó mindenkori listaárai kerülnek alkalmazásra.

Eladó árai – ellenkező megállapodás hiányában – az Eladó telephelyén történő átvétel esetén érvényesek és a fuvareszközre történő felrakás költségeit is tartalmazó nettó árak, melyek számlázáskor a hatályos jogszabályok szerinti ÁFÁ- val növelten kerülnek megállapításra.

Eladó a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan felemelni, a szerződéskötést követően bekövetkező olyan körülmények esetén, melyek áremelés nélkül Eladó számára költségnövekedést eredményeznének (pl. áremelkedés, árfolyamváltozás stb.). Az áremelés tényéről és mértékéről Eladó köteles írásban értesíteni Vevőt.

Ellenkező megállapodás hiányában a fuvarköltség a Vevőt terheli, az a termék árában nem szerepel.

3.Minőség tanúsítása

Az Eladó az általa értékesített termékek minőségét az EN szabványokban, jogszabályokban előírt módon és/vagy a Vevő kérésének megfelelő módon tanúsítja.

4.A szerződés teljesítése

4.1.Teljesítési határidő

A rendelés-visszaigazolásban szereplőszállítási határidő nem kötelező, kivéve, ha ebben a felek írásban (levél, fax vagy e-mail útján) kifejezetten megállapodtak.

A teljesítés időpontja a felek által előzetesen fax vagy e-mail útján egyeztetett időpont.

4.2.Értesítés a teljesítésről

Abban az esetben, ha a teljesítésre nem a szerződés megkötésekor, hanem későbbi időpontban kerül sor, a felek a teljesítés időpontjáról fax vagy e-mail útján állapodnak meg.

Ha a terméket a Vevő vagy megbízottja szállítja el a felek a termék átadásának időpontjával egyidejűleg egyeztetik a megfelelő szállítóeszközt is.

Abban az esetben, ha a Vevő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget az Eladó jogosult a Vevő által át nem vett terméket felelős őrzésbe venni. A felelős őrzés díja naponta a termék listaárának 0,1%-a, amely összeg az áru átvételekor az áruszámlán külön tételként kerül feltüntetésre. Ha a terméket a Vevő az egyeztetett időponttól számított 8 napon belül nem veszi át és késedelmét nem menti ki, Eladó úgy tekinti, hogy Vevő a szerződéstől jogellenesen elállt.

4.3.Részteljesítés

Eladó jogosult a rész-, illetve a határidő előtti teljesítésre, melyet Vevő csak akkor utasíthat vissza, ha annak elfogadása számára igazolható és aránytalan mértékű többletköltséggel járna.

Elő-illetve részteljesítés esetén Vevő a teljesítés arányában köteles az árat megfizetni.

Amennyiben Vevő a részteljesítésként átadott termék ellenértékét nem egyenlíti ki, Eladó jogosult a további teljesítést a számla kifizetéséig megtagadni.

4.4.Teljesítés helye

A szerződés teljesítésének helye az Eladó telephelye.

A Vevő vagy az általa megbízott fuvarozó a termék átvételekor köteles betartani az alábbi, Eladónál érvényes anyagmozgatási és vagyonvédelmi előírásokat:

 • a fuvareszközön az Eladó telepére való behajtáskor nem lehet az Eladó által forgalmazott termékféleség,
 • a fuvareszköz alkalmas kell, hogy legyen a vásárolt termék jellegétől függő rakodásra (daruval történő rakodás esetén felülről, targoncával történő rakodás esetén oldalról nyitott).
 • a Vevő által megadott termék szállításával megbízott cég vagy személy azonosításához szükséges adatokat Vevő előzetesen megadta és a megjelent fuvarozó személyazonosságát megfelelő okmányokkal igazolta.

Eladó a fenti feltételek be nem tartása esetén a teljesítést megtagadhatja.

A Vevő által küldött fuvarozó köteles betartani az Eladó telephelyén érvényes munkabiztonsági szabályokat, köteles egyéni védőeszközöket viselni. Ennek elmulasztásából adódó baleset kivizsgálása, nyilvántartása, jelentési kötelezettsége a Vevő feladata.

Felek megállapodhatnak a termék Eladó általi szállítmányozásában, ez esetben a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, illetve az általa megadott szállítási cím. Ebben az esetben a szállítmányozás költségeit a számlán külön díjtételként jelölve a Vevő/Megrendelő fizeti meg Eladó/Szállítmányozó részére.

5.Reklamáció bejelentése és intézése

A Vevő mennyiségi hibával kapcsolatos reklamációját köteles az áru átvételekor azonnal bejelenteni és azt a szállítólevélen feltüntetni. Vevőnek vagy megbízottjának a szállítólevélen, számlán vagy fuvarokmányon történő aláírása a termék mennyiségi átvételét jelenti.

A termék minőségi hibájával kapcsolatos reklamáció bejelentésének ideje és módja:

 • bálát, köteget vagy egyéb csomagolási egység egészét érintő mechanikai hibával (sérülés, rozsda) összefüggő minőségi reklamáció bejelentése a teljesítéskor azonnal, a hiba szállítólevélen történő feltüntetésével és a minőségi hibát dokumentáló fényképfelvétel(ek) mellékelésével történik.
 • a csomagolási egység belsejében fellelhető egyes szálakat, vagy egyes táblákat érintő minőségi reklamáció bejelentése nyílt hiba miatt az átvételtől számított maximum 8 naptári napon belül írásban,
 • rejtett hiba esetén a hiba felfedezésekor azonnal, legkésőbb azonban az átvételtől számított 12 hónapon belül írásban történik.

A reklamáció minimális tartalmi kellékei: reklamált anyag minősége, mérete, mennyisége, szállítólevél száma, szállítói sarzsszáma, a termék minőségi hibáját bizonyító vizsgálati jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció. A reklamált termékek mennyiségét kérjük hibatípusonként és szállítói sarzsonként megadni, ezen belül is külön a beszállított és külön a feldolgozott állapotú anyag mennyiségét. A reklamáció írásbeli bejelentése történhet: e-mail, fax, vagy postai levél útján.

Eladó a beérkezett reklamációt 1 napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon) belül visszaigazolja, a reklamáció beérkezésének időpontja a visszaigazolás napja.

A reklamációval érintett termék szállítási állapotát Vevő köteles megőrizni, valamint a reklamált terméket elkülönítve tárolni, megtekintését, beazonosítását és esetleges bevizsgálását Eladó részére lehetővé tenni.

Eladó felelőssége csak a jogszabályban, szabványban vagy a szerződésben rögzített követelményekre terjed ki.

Eladó minden reklamációs igényt és felelősséget elhárít, amennyiben:

 • a vevő a reklamáció feljebb említett minimális tartalmi kellékeit nem, vagy csak hiányosan adja meg
 • a reklamációval érintett termék minden kétséget kizáró beazonosítását vagy az esetlegesen szükségessé váló mintavételt a Vevő a reklamáció bejelentésével egyidejűleg nem teszi lehetővé,
 • a reklamációval érintett termék megmunkálásra vagy szállításkori állapotához képest bármely egyéb módon átalakításra került (pl. hőkezelés által), kivéve ha ehhez Eladó előzetesen írásban hozzájárult,
 • a reklamációval érintett termék minőségi hibája a Vevő általi nem megfelelő tárolás vagy az általánostól eltérő használat illetve felhasználás miatt következett be,
 • a minőségi reklamáció bejelentése időben elkésett vagy szóbeli formában történt,
 • a reklamált termék átvételének időpontjában a megállapodott specifikációtól nem, vagy csak csekély mértékben tér el, illetve a szerződött mennyiségtől való eltérése nem haladja meg a +/-10 %-ot,
 • a termék nem felel meg a Vevő speciális - gyártással vagy felhasználással összefüggő –igényeinek, kivéve ha ezen speciális vevői igények Eladó részéről írásban visszaigazolásra kerültek.

Eladó jogtalan reklamáció esetén a reklamációval összefüggő szállítási, vizsgálati és értékcsökkenési költségeket teljes összegében Vevőre hárítja.

A termék csekély mértékű rejtett és nyílt hibája esetén a Vevő csak árleszállítás iránti igényt érvényesíthet Eladóval szemben.

6.A termék ellenértékének kifizetése

A termék ellenértékének kifizetése előre, a szerződés megkötésekor, illetve halasztott fizetéssel – a felek megállapodása szerinti időpontban, főszabályként a termék átadásakor - a megállapodás szerinti pénznemben, banki átutalással történik.

A halasztott fizetés feltétele, hogy a Vevő megfelelő hitelbiztosítással és hitelkerettel rendelkezzen.

A halasztott fizetési számla kiegyenlítésének fizetési határideje naptári napokban kerül megállapításra, a fizetési határidőbe a munkaszüneti napok is beszámításra kerülnek.

Fizetési késedelem esetén a Vevő a számla esedékességekor érvényes törvényes mértékű (Ptk. szerinti) késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Eladó jogosult minden további szállítást, visszaigazolt megrendelést felfüggeszteni vagy a további szállításokat feltételhez kötni, amennyiben a Vevő bármely Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a megállapított hitelkeretét túllépi.

A számla ellenértékének kiegyenlítése – ellenkező megállapodás hiányában - egy összegben történik.

A Vevő nem jogosult az Eladóval kötött szerződésből eredő jogait, illetve kötelezettségeit az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

Vevő az Eladó által átadott termék ellenértékét ellenkövetelés, vagy beszámítás joga nélkül tartozik kiegyenlíteni. A Vevő esetleges reklamációjának a fizetési kötelezettség beálltára nincs halasztó hatálya.

7.Tulajdonjog fenntartás

A nem vagy nem teljesen kifizetett termék tulajdonjoga – a vételár teljes összegének kifizetéséig – Eladót illeti meg, függetlenül attól, hogy azt a Vevő továbbértékesítette, illetve bármilyen módon felhasználta. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru tárolási költsége Vevőt terheli, és Vevő feladata az árukárosodástól, megsemmisüléstől történő megóvása.

8.A szerződés megszüntetése

A Vevő elállhat a szerződéstől az Eladó által forgalmazott szokásos, járatos termékek esetében a termék átvételéig, speciális, kizárólag a Vevő igénye szerint beszerzésre kerülő termékek esetén az Eladó által harmadik személlyel megkötendő beszerzési szerződés létrejöttéig.

Eladó elállhat a szerződéstől, ha a Vevő az árut a teljesítési időpontban, illetve az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül nem veszi át és késedelmét nem menti ki.

Felek bármelyike elállhat a szerződéstől, ha a szerződő partner ellen csőd, vagy felszámolási eljárást indítottak, illetve ilyet kezdeményeztek.

9.Alkalmazott jog és jogviták rendezése

A szerződés értelmezése során minden esetben a magyar jogszabályok a mérvadók. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelenné, kivitelezhetetlenné vagy értelmezhetetlenné válása, nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Jelen szerződésből eredő jogvitákat felek megkísérlik békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Szállító székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2017.12.11.

thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.